Министерство на труда и социалната политика

Новини

Тук може да се получи информация за актуалните новини, свързани с дейностите по Проект „Красива България".

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

02 Октомври 2017

 

В ПЕРИОДА 02.10.2017 - 15.01.2018 Г. СЕ ПРОВЕЖДА КАМПАНИЯ

ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ

ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" ПРЕЗ 2018 Г.

 

Мерките, по които може да се кандидатства по време на кампанията са три:

- мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места";

- мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура";

- мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип".

Мярка М01 е насочена към подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда.

Допустими кандидати по мярка М01 са общините и областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения.

По мярка М01 се допускат проектни предложения, предвиждащи изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи:

- в сгради за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, вкл. недвижими културни ценности, или в самостоятелни обекти в тези сгради;

- в прилежащи външни пространства на сградите, но в рамките на техните урегулирани поземлени имоти.

Мярка М02 е насочена към осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, както и към оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, предоставяща услуги от нерезидентен тип в общността.

Допустими кандидати по мярка М02 са общините и държавните институции, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения.

По мярка М02 се допускат проектни предложения, предвиждащи изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи:

- в сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и предоставянето на социални услуги от нерезидентен тип в общността, вкл. недвижими културни ценности, или в самостоятелни обекти в тези сгради;

- в прилежащи външни пространства на сградите, но в рамките на техните урегулирани поземлени имоти.

 Мярка М02-01 е насочена към подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез обновяване или създаване/изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа.

Допустими кандидати по мярка М02-01 са общините, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения.

По мярка М02-01 се допускат проектни предложения, предвиждащи изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище). По мярката не се допускат обекти със статут на недвижима културна ценност.

 Подробна информация относно условията за кандидатстване по трите мерки на Проект „Красива България" се съдържа във файла „Обява Кампания 2018".

Виж всички новини


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development